تبلیغات
یك معلم ریاضی - جذر!!!
 
یك معلم ریاضی
ریاضی برای زندگی
درباره وبلاگ


به نام خدا
به وبلاگ شخصی من خوش آمدید.
سجاد خسروپور هستم، کارشناس آموزش ریاضی، کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی ، دبیر رسمی و سرگروه رشته ریاضی مقطع متوسطه اول آموزش و پرورش شهرستان لاهیجان.
قصد دارم در این وبلاگ علاوه بر ریاضیات و تکنولوژی آموزشی که رشته شغلی و تحصیلی من هستند مطالب دیگری که به آن ها علاقه دارم و فکر می کنم که به درد خیلی ها میخوره قرار بدم.
امیدوارم که با نظراتتون به من کمک کنید تا وبلاگ بهتر و مفیدتری داشته باشم.

آدرس های دیگر وبلاگ:

www.1moallem.ir

www.1moallem.sub.ir

تدریس خصوصی ریاضیات در شهرستان لاهیجان:

09025559909

اللهم عجل لولیک الفرج

مدیر وبلاگ : سجاد خسروپور
نویسندگان
نظرسنجی
آیا آموزش و پرورش ما موفق است . اگر خیر به کدام یک از دلایل زیر؟


1388/06/1 :: نویسنده : سجاد خسروپور

در كتاب ریاضی سوم راهنمایی برای محاسبه جذر یك عدد ،روشی مطرح شده كه: بر خلاف روش مطرح شده در پایه دوم راهنمایی كه علی رغم تقریبی بودن با دلیل و برهان عنوان می شود ،حتی در راهنمای تدریس پایه سوم هم دلیلی برای روش گفته شده بیان نمی شود و این در حالی است كه در پایه سوم روش دقیقی را برای محاسبه جذر اعداد اعمال می كنبم.

در این قسمت سعی می شود با دقت در روش جذر گرفتن پایه سوم راهنمایی دلیل آن را بیابیم و حتی با همان دیدگاه،  نحوه محاسبه ریشه های سوم ،چهارم و . . . را نیز بیان کنیم.


برای آغاز بحث جذر عدد 2231 را با تقریب كم تر از "یك" بدست می آوریم.

الف) از سمت راست دو رقم دو رقم جدا می كنیم.

به این ترتیب عدد 2231 در دو جزء  دیده می شود و همین جا می توانیم تشخیص دهیم كه جواب جذر 2231 دو رقمی است.

بنابراین وقتی جذر تقریبی 22 را  4 در نظر می گیریم در واقع جذر تقریبی 2200 را  با تقریب كم تر از 10 و به روش قطع كردن 40 حدس زده ایم.

بنابراین :

                                             

ب) در مرحله بعد جواب بدست آمده"4" را در 2 ضرب می كنیم"8" و بزرگترین عددی كه می توانست در قرار بگیرد تا  حاصل              × 8  بیش تر از 631 نباشد را پیدا می كردیم.

بنابراین معادل همین كار را در سمت چپ انجام دهیم.

یعنی در واقع ما عدد 40 را دو برابر می كنیم و بزرگترین عددی كه می تواند به عدد80 اضافه شود تا حاصل              ×( +80 )  بیش تر از 631 نباشد را پیدا می كنیم

         

                                  

و سرانجام با صرف نظر از رقم یكان عدد 631 و تقسیم آن بر 8 عدد داخل  را حدس می زدیم. لذا: درواقع جزء صحیح تقسیم 631 بر 80 را به عنوان رقم یكان پاسخ جذرمان پیشنهاد می كنیم.

در نتیجه داریم:

                      

 بنابراین پاسخ جذر  با تقریب كم تر از :یك"   47=7+40 می باشد.

اما بیایید دقت كنیم با عدد مورد نظرمان "2231" چه كردیم؟

اولا: 1600 یا 402 را از 2231 كم كردیم .

ثانیا: 7×(7+80) یا 7×(7+40×2) را نیز از 2231 كم كردیم

به عبارتی دیگر ما در مجموع  7×(7+40×2)+402      یا

                                                              72+(7×40)2+402         

را از 2231 كم كرده ایم ومجموع 40و 7 جواب جذر و عدد 22 هم باقی ماند

از طرفی  72+(7×40)2+402بسط 2(7+40) می باشد

به عبارت دیگر در جذر گرفتن: بسط دوجمله ایa+b)2=a2+2ab+b)   به صورت                                  a2+(2a+b)b مورد استفاده قرار می گیرد.

بنابر آنچه گذشت: روش مطرح شده در ریاضی سوم راهنمایی برای محاسبه یك جذر جلوه ای خیره كننده از انسجام و اختصار مربع های دو جمله ای نهفته است.  

برای مثال وقتی جواب یك جذر 141 می باشد،در فرایند جذر مربع 141 اینگونه از عددی كه جذز گرفته می شود كم می شود:

2[1+(40+100)]=1412

12+1(140)2+2(40+100)=

12+1(140)2+402+40(100)2+1002=

1(1+280)+40(40+200)+1002=

درنتیجه:                1(1+280)+40(40+200)+1002=1412

یعنی: در محاسبه  جذر عددی كه پاسخ جذر آن 141 می باشد ابتدا، حاصل 1002 سپش حاصل               40(40+200) و بعد حاصل 1(1+280) از آن كم می شود و باقیمانده به جا می ماند

حال می خواهیم با استفاده از رابطه   a+b)2=a2+(2a+b)b ) ریشه دوم عدد 20000 را با تقریب كم تر از یك بدست آوریم

وقتی از سمت راست دو رقم دو رقم جدا می كنیم عدد 20000 در سه جزء دیده می شود پس حاصل جذر سه رقمی است و اولین عدد جواب در ارزش مكانی صدگان می نشیند.

100 را دو برابر می كنیم         200=(100)2=2a

و سعی می كنیم مقدار b را در  2a+b)b)  حدس  بزنیم.

 

البته: به این نكته دقت می كنیم كه عدد درون با ارزش مكانی دهگان ظاهر خواهد شد.

بنابراین: تا اینجا جواب 140 را بدست آورده ایم و باز همین طور ادامه می دهیم

280=(140)2=2a

و بار دیگر می خواهیم مقدار b را در  2a+b)b)  پیدا كنیم.

عددی بعدی با ارزش یكان ظاهر خواهد شد پس داریم:

بنابراین جواب جذر 141 و باقیمانده 119 است.

............................تعمیم...........................

برای ریشه سوم و ریشه چهارم و . . . نیز می توان چنین فرایندی را طی كرد

a+b)3 = a3+3a2b+3ab2+ba3+(3a2+3ab+b2)b)

a+b)4 = a4+4a3b+6a2b2+3ab3+b4 = a4+(4a3+6a2b+3ab2+b3)b)

و . . .

مثال:ریشه سوم عدد 187643 را تا یك رقم اعشار  بدست می آوریم.

رابطه مد نظر ما:   a3+(3a2+3ab+b2)b

چون می خواهیم جواب تا یك رقم اعشار بدست آید باید (1×3) سه رقم اعشار داشته باشیم و برای رشه سوم سه رقم سه رقم جدا می كنیم.

پس جواب ما دورقمی و دارای یك رقم اعشار خواهد بود  "دهم/یكان ،  دهگان"

ریشه سوم 187 بیش تر از 5 و كم تر از 6 است. البته 5 در ارزش مكانی دهگان خواهد نشست پس:

حال با توجه به a3+(3a2+3ab+b2)b مقادیر 3a2    و    3a را محاسبه می كنیم .۵۰=a

و سعی داریم: مقدار b را در  3a2+3ab+b2)b)  با ارزش مكانی یكان پیدا كنیم لذا:

در این مرحله حدس زدن عدد بعدی راحت به نظر نمی رسد و باید گزینه هایی را امتحان كرد.

ابتدا عدد 5 را قرار می دهیم داریم:

41375=5(52+5×150+7500)

كه 41375 از 62643 كم تر است پس با 8 امتحان می كنیم

70112=8(82+8×150+7500)

و این جواب از 62643 بیشتر است در نتیجه 8 مناسب نیست و عدد 7 را قرار می دهیم.

60193=7(72+7×150+7500)

و 60193 از 62643 كم تر است لذا 7 عدد صحیح است.

بنابراین:

برای پیشروی در محاسبه بار دیگر مقادیر 3a2    و    3a  را محاسبه می كنیم

البته تا اینجا جواب 57 را بدست آورده ایم پس a را 57 در نظر می گیریم.

و بایستی عدد جدید را با ارزش مكانی دهم حدس بزنیم

 

بنابراین ریشه سوم 187643 تا یك روش اعشار 2/57 می باشد و باقیمانده نیز 752/493 می باشد.

در ضمن با رسم شكل نیز می توان برای نحوه محاسبه ریشه دوم و ریشه سوم اعداد به همین روش كه به كمك عبارات جبری بیان شد دست یافت.

 مناسب است به این نكته نیز اشاره كنم كه:اگر جذر عددی مانند A را a محاسبه كرده باشیم.  " اگر  a  عددی اعشاری باشد از ممیز آن برای این بخش از امتحان جذر صرف نظر می شود" در این صورت باقیمانده این جذر باید كم تر از  2a+1   باشد زیرا:  

a+1)2=a2+2a+1 ) بنابراین:

  a+1)2-a2=2a+1)

و یا: در محاسبه ریشه سوم باقیمانده باید از باقیمانده  a+1)3-a3 )  كم تر باشد

پس در محاسبه ریشه سوم باقیمانده : باید از مجموع (سه برابر مربع جواب بدست آمده با سه برابر جواب بدست آمده و عدد  یك ) كم تر باشد

منبع:math-teachers 

نوع مطلب : ریاضیات نهم، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
1397/07/20 04:23

Great tips. Appreciate it.
buy 10 mg levitra levitra 20mg levitra 10 mg prezzo levitra 10 mg kopen buy generic levitra levitra online cheap 20mg levitra cheap 20mg levitra levitra 20 mg bayer prezzo levitra 20mg
1397/07/8 10:30

Nicely put. Kudos!
interactions for cialis cialis great britain brand cialis nl pastillas cialis y alcoho cialis online holland buy cheap cialis in uk ou acheter du cialis pas cher viagra vs cialis online cialis miglior cialis generico
1397/06/31 23:53

Cheers! Plenty of material!

canadian pharmacy cialis pharmacy canada 24 canadian pharmaceuticals for usa sales canadian medications by mail northwestpharmacy canadianpharmacyusa24h canadian pharmaceuticals companies canadian pharmaceuticals order canadian prescriptions online how safe are canadian online pharmacies
1397/06/27 21:27

Incredible loads of fantastic advice!
cialis 5mg billiger cialis kaufen wo cialis online cialis great britain 40 mg cialis what if i take buy cialis online legal buy original cialis cialis prezzo di mercato achat cialis en europe sublingual cialis online
1397/06/14 03:38

You expressed that very well.
canadian pharmacy world online pharmacy online canadian pharmacies canadian pharmacycanadian pharmacy canadian pharmaceuticals companies canadian viagra canadian drugstore canadian pharmacy meds canadian medications, liraglutide canadian medications by mail
1397/06/13 08:20

Truly tons of beneficial knowledge!
buy viagra professional how to buy viagra cheap buyviagra viagra rx online how can i order viagra buy sildenafil online cheap can you buy viagra at walgreens how can you buy viagra online buy tadalafil online online pharmacy levitra
1397/06/12 23:53

You've made the point.
what is cialis cialis farmacias guadalajara canadian cialis cialis price in bangalore cialis e hiv cialis dosage amounts we choice cialis uk prices on cialis 10 mg cialis daily dose generic tarif cialis france
1397/06/12 06:49

Whoa lots of great data!
viagra vs cialis what is cialis cialis pills in singapore cialis sans ordonnance cialis 100 mg 30 tablet recommended site cialis kanada we use it cialis online store canadian drugs generic cialis cialis authentique suisse cialis side effects dangers
1397/06/11 16:05

You made your stand quite nicely..
cialis dosage how to buy cialis online usa we recommend cialis best buy buying cialis on internet does cialis cause gout cialis bula cialis 20 mg best price what is cialis cialis pills price each cialis canadian drugs
1397/05/23 05:23

Many thanks. Terrific stuff!
buy viagra online next day delivery uk viagra pill online pharmacy for viagra is it legal to buy viagra buy internet viagra is buying viagra online legal buy viagra overnight shipping how to order viagra online cheapest place to buy viagra sildenafil price uk
1397/03/7 07:43

Factor well used.!
viagra vs cialis acquistare cialis internet cialis 5 mg buy cialis professional from usa tadalafil 5mg cialis uk next day how to purchase cialis on line canadian cialis cialis dosage recommendations interactions for cialis
1397/03/3 21:59
WOW just what I was searching for. Came here by searching for cialis
1397/02/20 08:22

Regards! Lots of facts!

achat cialis en itali cialis reviews cialis online we like it safe cheap cialis cialis dosage buy cialis uk no prescription how does cialis work price cialis per pill ou trouver cialis sur le net cialis dose 30mg
1397/02/7 22:38

Valuable advice. With thanks.
cialis tadalafil viagra cialis levitra look here cialis cheap canada cialis rezeptfrei cipla cialis online if a woman takes a mans cialis cialis tadalafil online cialis canadian drugs fast cialis online cialis 30 day trial coupon
1397/02/4 14:42

Thank you. Excellent stuff!
buying viagra online australia buy price viagra how to buy viagra online safely where can i get viagra prescription honest place to buy viagra online purchase viagra want to buy viagra viagra rx online buy sildenafil tablets online viagra usa online
1397/01/4 05:11

Lovely postings. Thanks a lot!
only best offers 100mg cialis cialis online holland prescription doctor cialis cialis cipla best buy generic cialis with dapoxetine cialis dosage amounts cialis 20 mg effectiveness cialis online napol cialis prezzo in linea basso achat cialis en itali
1396/12/28 10:39

Amazing all kinds of beneficial knowledge.
cialis 30 day sample cialis 5 mg para diabeticos we recommend cialis info cialis 10 doctissimo cialis prezzo in linea basso calis price cialis per pill prescription doctor cialis enter site natural cialis cialis 200 dollar savings card
1396/12/15 02:24
Wow, incredible blog layout! How long have you been blogging for?
you make blogging look easy. The overall look of your website is magnificent, let alone the content!
1396/06/25 06:32
No matter if some one searches for his necessary thing,
so he/she needs to be available that in detail, therefore that thing
is maintained over here.
1396/04/10 00:35
Hi there, You have done an excellent job. I will certainly digg it and in my view recommend to my friends.

I am confident they'll be benefited from this site.
1396/04/2 03:32
I'm so happy to read this. This is the kind of manual
that needs to be given and not the random misinformation that's at
the other blogs. Appreciate your sharing this greatest doc.
1396/02/22 15:27
Thanks a bunch for sharing this with all of us you actually recognize what you're speaking about!
Bookmarked. Kindly also consult with my site
=). We can have a link change contract between us
1396/01/24 02:30
It's amazing in support of me to have a site, which is good for my experience.
thanks admin
1396/01/23 15:36
It's genuinely very difficult in this busy life to listen news on Television, therefore I just use
internet for that reason, and take the latest news.
1394/01/28 23:06
سلام ممنون درحدنهم گذاشتیدواسه اشنایی خیلی خوب بود
1391/07/17 19:02
مرسی فقط یه سوال تو قسمت ب چرا ضرب در 2 کردی؟
سجاد خسروپورسلام
نگاهی به قسمت آموزش جذر در کتاب سال دوم راهنمایی بیاندازید.
با شکل توضیح داده شده است.
1391/02/8 19:22
جالب نبود
1391/01/12 16:59
ممنون از مطالب بسیار زیبا و آموزنده. به امید موفقیت روز افزون برای جنابعالی ممنون میشم اگه یه سر به وبلاگ منم بزنین.
1390/11/14 21:33
ممنون
1389/09/7 18:54
تكراری بوددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

Free PageRank Checker